Ga naar de inhoud

Wedstrijdreglement

Wedstrijd Booming Belgium 2024 – Reglement

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (hierna: FOD Economie) wil zijn rol in het bevorderen van het ondernemerschapsklimaat in België ten volle spelen. Hiertoe zet ze een platform met succesverhalen op.

Het doel van het webplatform met succesverhalen is om ondernemersinitiatieven onder de aandacht te brengen die een bron van inspiratie kunnen zijn voor kmo’s en zelfstandigen die een eigen bedrijf willen opstarten of al actief zijn.

Artikel 1 – Beschrijving van de wedstrijd Booming Belgium

De FOD Economie organiseert een wedstrijd die succesverhalen van ondernemingen in de kijker wil zetten zodat deze andere (toekomstige) ondernemers kunnen inspireren.

De voorwaarden om deel te nemen aan deze wedstrijd zijn:

 • het formulier wordt volledig en naar waarheid ingevuld en de inzending wordt ingediend in het Nederlands of het Frans;
 • een kmo zijn volgens de Europese kmo-definitie (minder dan 250 VTE tewerkstellen);
 • een inspirerende rol spelen. Deze kan onder meer betrekking hebben op volgende thematieken:
  • vrouwelijke ondernemers: onderneemsters natuurlijke personen of rechtspersonen (die voor een meerderheid in het bezit zijn – met een relatieve meerderheid – van ten minste een vrouw met een significant aandeel (meer dan 25 %)).
  • studentondernemers: studentondernemers die hun onderneming succesvol verder hebben uitgebouwd of die minstens 1 jaar actief zijn als studentondernemer. 
  • gecertificeerde ambachtslui: een ambachtsman of –vrouw die een wettelijke erkenning heeft verkregen van de Ambachtscommissie van de FOD Economie. 
  • start-ups: startende bedrijven die minder dan 50 werknemers hebben en die minder dan 4 jaar bestaan. 
  • scale-ups: bedrijven die erin geslaagd zijn om te groeien vanuit de initiële opstartfase en het stadium hebben bereikt waarin ze doelbewust kiezen voor een groeistrategie. In dit stadium zijn het aanbod en het businessmodel gevalideerd. Het doel van een scale-up is om van schaal te kunnen veranderen om zijn activiteiten en verkoop aanzienlijk te laten groeien. Een scale-up is een bedrijf dat erin geslaagd is om van de opstartfase over te stappen naar een fase van snelle en significante groei.
  • innovatieve ondernemingen die voldoen aan minstens een van deze criteria:
   • de onderneming heeft nieuwe of aanzienlijk verbeterde producten of diensten op de markt gebracht (met name productinnovatie);
   • de onderneming heeft nieuwe of aanzienlijk verbeterde productieprocessen geïntroduceerd, incl. methoden om producten of diensten te leveren (met name bedrijfsprocesinnovatie);
  • ondernemers met een migratieachtergrond en die deel uitmaken van de eerste generatie (personen die naar België gemigreerd zijn), van de tweede generatie (kinderen van de eerste generatie) of van de derde generatie (kleinkinderen van de eerste generatie).
  • 2e kans ondernemers: ondernemers die bewezen hebben een succesvol bedrijf te hebben opgericht na een faillissement. Zij hebben een ongewilde mislukking kunnen omvormen naar een sterkte.
  • overnames: zowel succesvolle familiebedrijfovernames als overnames tussen derden en waarbij een meerwaarde wordt gecreëerd door de overnemer (activiteit, management, vernieuwende ideeën en producten, etc.).
  • maatschappelijk verantwoordelijke ondernemers: ondernemers die de verantwoordelijkheid opnemen voor het effect dat ze op de samenleving hebben. Maatschappelijk verantwoordelijke ondernemers ondergaan een proces van continue verbetering waarbinnen ondernemingen op vrijwillige, systematische en consistente wijze sociale, ecologische en economische kwesties in hun globaal bedrijfsbeheer integreren.
 • de hoofdzetel van het bedrijf is gevestigd in België;
 • de kmo verklaart op eer vrij te zijn van schulden en niet betrokken te zijn in een insolventieprocedure en is bereid de nodige documenten te verstrekken ter onderbouwing van die verklaring;
 • de kmo toont een goede financiële performantie aan: de indiener toont aan dat een financieel gezonde onderneming uitgebouwd werd.

Tot de wedstrijd wordt een ongelimiteerd aantal kandidaten toegelaten. Uit de inzendingen worden inspirerende verhalen genomineerd door het selectiecomité (zie verder artikel 2 – selectie). Die worden opgenomen op het platform Booming Belgium. De gepubliceerde succesverhalen zijn het voorwerp van een wedstrijd gehouden onder het grote publiek die met likes op hun favoriete succesverhaal kunnen stemmen.

Tot slot zal het selectiecomité, rekening houdend met de resultaten van de publieksstemming, negen winnaars selecteren die een prijs zullen ontvangen.

Artikel 2 – Selectie

Alle inzendingen worden gescreend door de administratie en voorgelegd aan het selectiecomité. 

Artikel 2.1 – Samenstelling van de jury

De FOD Economie bepaalt de samenstelling van de jury in overleg met de gewesten en de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. De juryleden zetelen ten persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen instelling of overheid. De jury komt samen om de ingediende succesverhalen te beoordelen en te quoteren. 

De jury van het selectiecomité bestaat uit de voorzitter, die wordt geleverd door de FOD Economie, en 5 leden, waarvan 1 vertegenwoordiger van de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie, een vertegenwoordiger van elk deelnemend gewest en een vertegenwoordiger van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, waarvoor telkens een plaatsvervanger wordt aangeduid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

Elk jurylid beschikt over hetzelfde stemrecht. De beslissing van de jury is slechts rechtsgeldig indien minstens 2/3 van de juryleden hebben deelgenomen aan de stemming. De beraadslagingen van het selectiecomité gebeurt in besloten kring en zijn strikt vertrouwelijk. Tegen zijn beslissingen kan geen beroep worden aangetekend. De beslissingen zijn onherroepbaar en bindend.

Artikel 2.2 – De selectie van succesverhalen

In de eerste fase van de selectie zal de jury 30 succesverhalen, die zullen gebruikt worden om het platform en de campagne vorm te geven, selecteren. Die selectie gebeurt op basis van de criteria bedoeld in artikel 1.

De jury zal bij het bepalen van de op het platform op te nemen succesverhalen streven naar:

 • geografische representativiteit;
 • diversiteit op het vlak van ondernemingsgrootte;
 • een verscheidenheid op sectoraal vlak; 
 • één derde bedrijven die bestaan uit vrouwelijke ondernemers*: in de mate van het mogelijke, afhankelijk van het aantal vrouwelijke deelnemers en van de kwaliteit van de ingediende projecten.
 • een diversiteitsdimensie: dit betekent ook ondernemers die behoren tot een ondervertegenwoordigde bevolkingsgroep in het ondernemerschap* (o.a. jonge ondernemers, personen met een beperking, personen met een migratieachtergrond, etc.) aan bod laten komen.

De 30 geselecteerde succesverhalen zullen deelnemen aan de wedstrijd bedoeld in artikel 2.2.2.

In de tweede fase van de selectie zal een publieke oproep worden gelanceerd in de lente van 2024. Een eerste selectie zal plaatsvinden onder de ingezonden succesverhalen. Deze zullen eveneens opgenomen worden op het platform Booming Belgium en kunnen deelnemen aan de laatste fase van de wedstrijd. 

In de derde en laatste fase van deze selectie, zal de jury negen succesverhalen selecteren die een prijs zullen winnen. 

Artikel 2.2.1 Selectie deel 1 en 2: jurering opname op platform

Die jurering heeft tot doel uit de ingediende succesverhalen die te selecteren die op het platform Booming Belgium zullen worden opgenomen. De administratie voert een eerste selectie door op basis van het voldoen aan de criteria van artikel 1.

Elke jurylid beoordeelt en quoteert elke inzending, die aan artikel 1 van dit reglement voldoet, op de volgende criteria:

 • De storytelling: het inspirerende karakter van het succesverhaal voor andere ondernemers. Met betrekking tot het onderdeel storytelling zal rekening worden gehouden met de volgende elementen:
  • een goed opgebouwde verhaallijn: een heldere structuur met een duidelijke boodschap (bv. hoe de onderneming een uitdaging heeft aangepakt, een product heeft ontwikkeld, een human resourcesoplossing heeft toegepast, een financiering heeft kunnen bekomen, etc.);
  • het gaat om een verhaal over een ondernemer/onderneming met wie (potentiële) ondernemers en zelfstandigen zich kunnen identificeren of die een voorbeeldfunctie kunnen hebben;
  • de toepasbaarheid van het succes element van het succesverhaal op andere ondernemingen.
 • originaliteit en vernieuwing: in hoeverre een onderneming zich onderscheidt door creatieve en innovatieve elementen alsook de mate waarin het succesverhaal een vernieuwend karakter heeft.

Het selectiecomité zal bij het bepalen van de op het platform op te nemen succesverhalen streven naar:

 • geografische representativiteit;
 • diversiteit op het vlak van ondernemingsgrootte;
 • een verscheidenheid op sectoraal vlak; 
 • één derde bedrijven die bestaan uit vrouwelijke ondernemers*: in de mate van het mogelijke, afhankelijk van het aantal vrouwelijke deelnemers en van de kwaliteit van de ingediende projecten.
 • een diversiteitsdimensie: dit betekent ook ondernemers die behoren tot een ondervertegenwoordigde bevolkingsgroep in het ondernemerschap* (o.a. jonge ondernemers, personen met een beperking, personen met een migratieachtergrond, etc.) aan bod laten komen.

Elk jurylid heeft inzage in de volledige kandidaatstelling. De leden van het selectiecomité behandelen de door de kandidaten verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk en met de nodige discretie.

Wanneer een jurylid van oordeel is dat hij zich bij de beoordeling van een inzending in een belangenconflict zou kunnen bevinden, meldt hij dat aan de voorzitter en neemt hij niet deel aan de stemming. Zijn stem wordt overgedragen aan een ander jurylid van zijn keuze.

Artikel 2.2.2 – Selectie deel 3: negen laureaten

De kandidaten die in aanmerking komen voor dit onderdeel van de wedstrijd voldoen nog steeds aan de voorwaarden opgenomen in artikel 1 van dit reglement.

De quotering voor dit deel van de wedstrijd heeft betrekking op:

 • de beoordeling van de jury: de jury kijkt naar het inspirerend karakter, de storytelling, de originaliteit en de innovatie;
  • (60 punten)
 • de publieksstemmen.
  • (40 punten)

Bij het toekennen van de prijzen zal de jury rekening houden met de geografische representativiteit van de laureaten, en erop toezien dat één derde van de bedrijven bestaan uit vrouwelijke ondernemers* (zie definitie opgenomen in artikel 1, dit in de mate van het mogelijke, afhankelijk van het aantal vrouwelijke deelnemers en van de kwaliteit van de ingediende projecten).

Elk jurylid kent voor elke inzending die voldoet aan de criteria van artikel 1 per criterium een aantal punten toe. Elke inzending wordt gequoteerd op 100 punten.

Voor elke inzending wordt het gemiddelde gemaakt van het door de juryleden toegekende aantal punten. Hierna wordt een eerste voorlopige rangschikking opgesteld.

In geval van een gelijke stand wordt er opnieuw gestemd, bij gewone meerderheid.

Om de sportieve geest van de wedstrijd te verzekeren is het de kandidaten niet toegestaan financiële middelen te besteden of voordelen in natura te schenken voor de werving van de stemmen, op straffe van uitsluiting van de wedstrijd.

Artikel 3 – De bekendmaking

De lijst met de geselecteerde succesverhalen wordt half september bekendgemaakt. 

De lijst met de negen winnaars wordt half november bekendgemaakt.

Artikel 4 – De prijs

Alle geselecteerden:

 • zichtbaarheid van hun succesverhaal op het platform.

De negen winnaars met de meest inspirerende verhalen:

 • er werd een openbare aanbesteding uitgeschreven voor het lanceren van het platform en het organiseren van een communicatiecampagne. Die openbare aanbesteding voorziet er eveneens in dat de dienstverrichter een voorstel doet voor een prijs die de negen laureaten zullen ontvangen. Deze prijs zal bekend gemaakt worden bij de lancering van het tweede deel van de wedstrijd.

Artikel 5 – Privacy en uitschrijven van de wedstrijd

Aangezien dit platform persoonsgegevens verzamelt en verwerkt is het onderworpen aan verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG.

Elke indiener heeft recht op inzage en correctie van de bewaarde informatie. Elke indiener heeft het recht om op eenvoudig verzoek uit de bestanden geschrapt te worden. Elke indiener heeft het recht om hun deelname aan de wedstrijd in te trekken. Hiertoe zal de deelnemer telkens een e-mail naar sme_observatory@economie.fgov.be versturen (via het e-mailadres opgegeven bij de deelname aan de wedstrijd).


*Uitsluitend op basis van verklaring, vastgesteld aan de hand van de door de kandidaten via het deelnemingsformulier verstrekte verhaalelementen, en waarvoor expliciet toestemming voor gebruik werd gegeven, bij de beoordeling van het criterium “inspirerende rol” zoals vermeld in artikel 1.