Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring webplatform “Booming Belgium”

In deze privacyverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het webplatform Booming Belgium op “boomingbelgium.be”. Het doel van dit webplatform met succesverhalen is om ondernemersinitiatieven onder de aandacht te brengen die een bron van inspiratie kunnen zijn voor diegenen die een eigen bedrijf willen opstarten of al actief zijn als kmo of zelfstandige.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens?

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (hierna: FOD Economie) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Per post: 

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Zelfstandigen en Energie

Algemene Directie K.M.O.-beleid – Kmo-observatorium (4e verdieping)

Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

Via e-mail: sme_observatory@economie.fgov.be 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

2.1 Het gebruik van de website “boomingbelgium.be”

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens om de goede werking en veiligheid van onze website te garanderen, zoals IP adressen en technische gegevens die worden verzameld door zogenaamde “cookies”.

De verwerking van persoonsgegevens om het goed functioneren en de veiligheid van onze website te garanderen, is gebaseerd op een taak van algemeen belang opgelegd aan de FOD Economie (art. 6.1 (e) AVG). Het gaat om de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake kmo’s, de middenstand en de zelfstandigen overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de FOD Economie – zie artikel 2, §1, 6°. In dit verband gebruiken wij strikt noodzakelijke technische en functionele cookies.

De verwerking van persoonsgegevens om het gebruik van deze website te analyseren, is gebaseerd op uw toestemming (art. 6.1 (a) AVG). Hiervoor gebruiken wij analytische cookies en vragen wij altijd voorafgaandelijk uw toestemming.

Meer informatie over het gebruik van cookies kunt u terugvinden in ons Cookiebeleid.

2.2 Deelname aan de wedstrijd

Aan dit webplatform is een wedstrijd gekoppeld waarbij aan het einde negen inspirerende succesverhalen in de kijker worden gezet. 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet u het deelnemingsformulier invullen. Hierin worden de volgende gegevens opgevraagd:

 • uw naam en voornaam als vertegenwoordiger van uw onderneming;
 • uw e-mailadres;  
 • uw telefoonnummer;
 • een foto van u;
 • de naam van uw onderneming (de maatschappelijke benaming, inclusief het gewest waar de hoofdzetel gevestigd is);
 • de activiteitensector, het aantal werknemers van uw onderneming en de specifieke activiteit relevant voor de getuigenis van uw succesverhaal;
 • het ondernemingsnummer van uw onderneming;
 • de getuigenis van uw succesverhaal;
 • de jaarrekeningen van uw onderneming;
 • eventuele andere gegevens die u zelf bij uw aanvraag toevoegt.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Indien u ervoor kiest om deel te nemen aan deze wedstrijd, dan verwerken wij bepaalde persoonsgegevens om uw deelname mogelijk te maken. Dit betekent dat wij uw gegevens verwerken voor het volgende:

 • In een eerste fase:
  • de evaluatie van de deelnemingsformulieren en de selectie van 30 succesverhalen door het selectiecomité;
  • de publicatie van die 30 succesverhalen op het platform op het moment van lancering van het platform (uw foto, uw getuigenis en de naam, de website en de info over de activiteiten van uw bedrijf worden gepubliceerd), 
 • In een tweede fase:
  • de evaluatie van de deelnemingsformulieren en de selectie van bijkomende succesverhalen door het selectiecomité;
  • de publicatie van de bijkomende, geselecteerde succesverhalen zodat het publiek hun stem kan uitbrengen op een van de geselecteerde succesverhalen (zowel uit de eerste als tweede selectiefase) (uw foto, uw getuigenis en de naam, de website en de info over de activiteiten van uw bedrijf worden gepubliceerd);
 • De publicatie van de winnende 9 succesverhalen op het platform, op basis van de stemmen van het publiek en de beoordeling van het selectiecomité (uw foto, uw getuigenis en de naam, de website en de info over de activiteiten van uw bedrijf worden gepubliceerd);
 • Indien nodig zullen wij uw contactgegevens gebruiken om contact met u op te nemen, bv. om uw getuigenis te vervolledigen of te preciseren, of om na te gaan of u wenst te participeren aan bijkomende publiciteitsactiviteiten in het kader van de aan het platform en de wedstrijd verbonden communicatiecampagne.

Op welke rechtsgrond baseren wij ons?

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd is gebaseerd op een taak van algemeen belang opgelegd aan de FOD Economie (art. 6.1 (e) AVG). Het gaat om de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid inzake kmo’s, de middenstand en de zelfstandigen overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de FOD Economie – zie artikel 2, §1, 6°. 

Indien u er voor kiest om deel te nemen aan de wedstrijd, dan kunnen uw foto, uw getuigenis en de naam, de website en de info over de activiteiten van uw bedrijf worden gepubliceerd op het platform (aangezien dit deel uitmaakt van de wedstrijdprocedure, namelijk het stemmen op een gepubliceerd succesverhaal). Indien u dit niet (langer) wenst, dan beschikt u te allen tijde over de mogelijkheid om uw deelname in te trekken door het verzenden van een e-mail naar sme_observatory@economie.fgov.be (verstuurd via het e-mailadres opgegeven door u bij uw deelname). 

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de bijkomende publiciteitsactiviteiten is gebaseerd op uw toestemming (art. 6.1 (a) AVG). Dit betekent dat u kunt deelnemen aan de wedstrijd zonder hiervoor uw toestemming te verlenen. U beschikt bovendien te allen tijde over de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken door het verzenden van een e-mail naar sme_observatory@economie.fgov.be (verstuurd via het e-mailadres opgegeven door u bij uw deelname).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot aan het einde van de aan het platform verbonden campagne (eind 2026). Indien wij hierna nog willen doorgaan met de campagne, dan zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens verder te blijven gebruiken.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze meegedeeld? 

In de FOD Economie wordt een selectiecomité opgericht dat de inzendingen zal evalueren. Naast de FOD Economie zetelen hierin ook vertegenwoordigers van het Waals Gewest en de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. 

Daarnaast doet de FOD Economie een beroep op The Oval Office (verwerker) voor de hosting van het platform. The Oval Office doet op zijn beurt beroep op Combell (sub-verwerker).

Er is geen overdracht van uw persoonsgegevens naar andere landen (Europees en/of niet-Europees).

3. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u die uit? 

Overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) beschikt u over een aantal rechten ten aanzien van de FOD Economie:

 • het recht om uw toestemming in te trekken; 
 • het recht om inzage te krijgen in en een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens;
 • het recht om de verbetering te vragen van uw persoonsgegevens;
 • het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen;

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of indien u een vraag heeft over de manier waarop de FOD Economie uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de FOD Economie (ook gekend als “Data Protection Officer”, oftewel “DPO”):

Per post: 

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Zelfstandigen en Energie
Data Protection Officer – Bureau van de voorzitter
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Via e-mail: dpo@economie.fgov.be 

We behandelen uw aanvraag binnen één maand. Uitzonderlijk, indien uw aanvraag complex is, kan die worden verlengd met een termijn van twee maanden (bijgevolg in totaal maximum 3 maanden). Van een dergelijke verlenging zullen wij u steeds binnen één maand vanaf uw verzoek op de hoogte brengen.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk van bovenstaande rechten u precies wenst uit te oefenen en op welke manier u een antwoord wenst te krijgen (bv. per e-mail, per post, …). Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen bijkomende documentatie, waaronder een kopie van uw identiteitsbewijs, kunnen opvragen, om er zeker van te zijn dat we de juiste persoon helpen.

4. Klachten

Als u vindt dat de FOD Economie uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende regelgeving heeft verwerkt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Per post:
Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

Via e-mail:  contact@apd-gba.be

Telefonisch: +32 (0)2 274 48 00

Per fax: +32 (0)2 274 48 35

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens

De FOD Economie heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

6. Actualisering van deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 27 mei 2024.